logo


Začetek Predstavitev

Piškotki

Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke. Ali se strinjate da na vaš računalnik naložimo piškotke?

Več o tem

Predstavitev PDF Natisni E-pošta

 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Mariboru opravlja svojo strokovno in humano dejavnost že več kot pol stoletja.
Kot začetek institucionalnega svetovanja staršem in otrokom v Sloveniji štejemo leto 1952, ko je psiholog Marjan Matko v Mariboru pod okriljem Zveze prijateljev Mladine in Pedagoškega društva ustanovil Vzgojno svetovalnico. »Svetovalnica« je bila valilnica raznih strokovnih idej, ki so se kasneje uresničile v širšem slovenskem prostoru. Predhodnici Svetovalnega centra Maribor lahko pripišemo začetke ugotavljanja zrelosti otrok za vstop v šolo in uvajanje svetovalnih teamov v osnovne šole. Strokovni delavci Svetovalnega centra so od samega začetka delovali tudi v Komisijah za kategorizacijo otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Objavljali so strokovne prispevke, organizirali posvetovanja in razvijali druge, še sedaj uveljavljene oblike in metode dela. Vseskozi so se angažirali na povezovanju vseh najodločilnejših faktorjev za delovanje in razvoj mlade generacije.
Da bi poudarili osnovno načelo-to je ne direktiven način dela, so sodelavci in nasledniki pedagoga Gustava Šiliha (1893-1961) leta 1970 Vzgojno svetovalnico preimenovali v Vzgojno posvetovalnico. Pogoje za delovanje ustanove pa je takrat prevzela občina Maribor. Drugo osnovni princip dela – celosten pristop k otroku, mladostniku in staršem - je razviden iz same sestave članov strokovnega tima, saj so se že v začetku psihologu in pedagogu priključili logoped, socialni delavec, otroški zdravnik in celo pravnik.
V ustanovi je bilo že takrat zgoščeno vedenje in znanje o problemih, ki so nastajali v šoli in družbi. Temeljno torišče dela Vzgojne posvetovalnice je bila vzgoja in izobraževanje in ta specifika se je v Svetovalnem centru Maribor obdržala do danes.
Vzgojna posvetovalnica je s svojimi prizadevanji odigrala zelo pomembno vlogo v izobraževanju in usposabljanju staršev in pedagoških delavcev za delo z učenci, ki imajo prilagoditvene, učne in vzgojne težave. V sodelovanju s šolami, Zavodom za šolstvo in Delavsko univerzo, so bila organizirana tematska predavanja o težavah pri delu in pri vzgoji z otroki in mladostniki, predvsem s tistimi, ki so se razlikovali in bili drugačni od drugih.

V 7o.tih letih so slovenske vzgojne posvetovalnice oblikovale obsežno listino Koncepcija vzgojnih posvetovalnic, ki je bila osnova za umestitev v Zakon o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. V 2o. členu tega zakona smo bili navedeni kot organizacija, ki izvaja individualne oblike usposabljanja. (Uradni list SRS , 23.7.1976).

Zapleti okrog statusa in delovanja slovenskih svetovalnih centrov so se pojavili ob spremembah v zakonodaji samostojne države Slovenije, ko so nekatere pristojnosti prehajale iz šolskega ministrstva na občine, te pa so doživljale preoblikovanja v manjše lokalne skupnosti.
Na pobudo aktiva ravnateljev slovenskih svetovalnih centrov je Medresorski strokovni svet Ministrstva za šolstvo in šport 2.3. 1992 v drugi točki dnevnega reda obravnaval koncepcije svetovalnih centrov in sprejel ter zapisal dva pomembna sklepa, v katerih predlaga, da je ustanovitelj teh inštitucij republika in da svetovalne centre ter vzgojne posvetovalnice vključi v svoje ministrstvo. Pozitivno mnenje je v letu 1995 v tem smislu podala tudi dr. Ljubica Marjanovič in ga poslala strokovnemu svetu Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje.
Pobuda je ostala brez odziva, dejavnost svetovalnih centrov ni bila opredeljena v ZOFVI-ju in slovenski svetovalni centri niso bili vključeni v mrežo javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja, ki jih direktno financira državni proračun.

Ministrstvo RS za šolstvo in šport zavrača tudi vsako pristojnost za napredovanje svetovalnih delavcev zaposlenih v svetovalnih centrih v strokovne nazive (mentor, svetovalec, svetnik), kjer pa po naši oceni ne gre zgolj za problem kadrovske politiko (pridobiti in obdržati visoko strokovno usposobljen kader) in človeško plat tega problema (pošteno plačilo za opravljeno delo), temveč tudi za ne-enakost pred zakonom. Najprej in v največji meri pa gre za otroke, mladostnike, ter njihove starše in učitelje, s katerimi svetovalni delavci Svetovalnega centra Maribor delamo v smislu zadovoljevanja njihovih potreb, ki so pomembne za izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja.

Do konca leta 1998 so bila občini Maribor sredstva za delovanje Svetovalnega centra zagotovljena iz državnega proračuna (po merilih za opredelitev priznanega obsega zagotavljanja porabe na področju šolstva v okviru specifičnih kriterijev- sredstva namenjena financiranju dejavnosti pomembnih za več občin ali regijo), s 1.1.1999 ob prehodu financiranja občin na t.i. primerno porabo, pa so bili ti kriteriji ukinjeni. Pri pripravi proračuna za leto 1999 je mestna občina Maribor na podlagi podatkov o številu osnovnošolskih otrok v bivši in takratni novo nastali občini Maribor opredelila svoje obveznosti do Svetovalnega centra Maribor v višini 74,5% potrebnih sredstev, ostala potrebna sredstva pa so se po isti metodologiji izračunala za novoustanovljene občine pred 1.1.1999 (Pesnica, Ruše, Duplek, Rače-Fram, Starše) in za novo nastale občine od 1.1.1999 (Hoče-Slivnica, Miklavž), s katerimi je v skladu z novo nastalimi okoliščinami zavod moral sodelovanje in sredstva dogovoriti in opredeliti s sklepanjem letnih pogodb.

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor je vse do danes ostal javni zavod, katerega ustanoviteljske pravice in dolžnosti nosi MO Maribor, zavod pa zagotavlja določen del potrebnih sredstev z opravljanjem svojih uslug in storitev tudi drugim občinam in uporabnikom iz regije. V zadnjih letih je zaradi zmanjševanja obsega sredstev za te namene po občinah (npr. občina Selnica ob Dravi za štiri petine, MOM za štiri procente) zagotovljen delež sofinanciranja dejavnosti Svetovalnega centra Maribor vedno manjši (že pod 90% potrebnih sredstev), za ohranitev obsega dejavnosti pa vsakoletnih pogodbenih partnerjev že konstantno več kot dvajset.

 

KRATKA ZGODOVINA:

1952 je bila pod okriljem Zveze prijateljev mladine Maribor (psiholog Marjan Matko)
in pod vodstvom profesorja Gustava Šiliha (Pedagoško društvo Maribor)
ustanovljena VZGOJNA SVETOVALNICA. Prostore je imela v Maistrovi ulici 5 v Mariboru.

1970 se Vzgojna svetovalnica preimenuje v VZGOJNO POSVETOVALNICO.

1988 se je Vzgojna posvetovalnica iz Maistrove ulice 5 preselila. Dobila je
svoje prostore v Tomšičevi ulici 13.

1997 se Vzgojna posvetovalnica preimenuje v SVETOVALNI CENTER ZA
OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE MARIBOR.

2000 Od tega leta delujemo v novih prostorih, ki nam jih je uredila Mestna
občina Maribor, in sicer v Lavričevi ulici 5.

2002 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor praznuje prvi med

slovenskimi svetovalnimi centri 50. letnico delovanja.

2007 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor praznuje

55. obletnico delovanja. 

 

2012 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor praznuje

60. obletnico delovanja. 

 

  

 

CILJI IN POSLANSTVO SVETOVALNEGA CENTRA ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE MARIBOR

 

 

»Za človeka gre!«

dr.Anton Trstenjak

 

Z odlokom Mestne občine Maribor je Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor javni zavod, ki deluje na področju vzgoje in izobraževanja. Izvaja torej javno službo, v okviru katere za potrebe ustanoviteljice - pa tudi za druge občine in naročnike, opravlja posamezne svetovalne, terapevtske, preventivne, vzgojno-izobraževalne in raziskovalne naloge s področja vzgoje in izobraževanja, ki so potrebne za celovito izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, in v posameznih elementih sodijo tudi na področja zdravstvenega in socialnega varstva ter raziskovalne dejavnosti.

OTROKOM IN MLADOSTNIKOM POMAGAMO ZA ŽIVLJENJE

Otroci in mladostniki se v svojem razvoju srečujejo s številnimi težavami doma, v družini, v vrtcu in v šoli. Najpogostejše so težave v šoli. Slednjo otroci in mladostniki obiskujejo v pričakovanju uspeha. Vendar mnogi doživljajo v šoli strah pred neuspehom, nekateri med njimi v šoli niso uspešni. Doživljanje šolskega neuspeha navadno povzroči otroku oz. mladostniku duševno bolečino, ki je trajna in intenzivna psihična obremenitev, včasih celo psihični stres. Iskanje ustrezne rešitve je v takšni situaciji za posameznika zelo težavno.
V Svetovalnem centru otrokom in mladostnikom nudimo strokovno pomoč pri reševanju učnih težav oz. ob doživljanju šolskega neuspeha. Zlasti se posvetimo iskanju poti za izboljšanje samostojnega učenja (»učimo se učiti«), istočasno pa otroke in mladostnike učimo premagovati motivacijske ovire, prenašati frustracije, usmerjamo jih v dejavno premagovanje »preizkušnje neuspeha«, skupaj z njimi iščemo pot do uspeha in do izboljšanja samopodobe. Pri tem so otrokom in mladostnikom v veliko pomoč tudi prostovoljci iz srednjih ter višjih oz. visokih šol. Usposabljanju in vodenju prostovoljcev se posvečamo že več kot dve desetletji.

 

S STROKOVNO PODPORO POMAGAMO STARŠEM IN VZGOJITELJEM

Življenjske zgodbe otrok, mladostnikov, staršev in učiteljev, s katerimi se srečujemo v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Maribor, so različne. Z vso pozornostjo se s svojim delom posvetimo vsaki posebej.
Pomagamo staršem in poklicnim vzgojiteljem pri vzgoji otrok, pri razreševanju težjih oziroma najtežjih vzgojnih vprašanj. Starši pogosto postavljajo vprašanja o tistih področjih otrokovega oz. mladostnikovega odzivanja in vedenja, ki je moteče in ki si ga ne znajo razložiti.
Zato iščejo:
- Razgovor in nasvet glede možnosti spreminjanja otrokovega oziroma mladostnikovega ravnanja in
- razgovor in nasvet v zvezi s korekcijo njihovega lastnega vzgojnega ravnanja.

Starši pogosto potrebujejo pomoč tudi pri reševanju lastnih težav, saj so otroci v sistemu družinskega funkcioniranja samo najšibkejši člen, ki hitro ali pa najprej popusti, izvor pritiskov ali neke problematike pa je pogosto čisto drugje.

Ostati želimo najbolj iskana ustanova za nudenje pomoči – svetovalnih storitev v širši mariborski regiji.


POSEBNIM POTREBAM NAMENJAMO POSEBNO POZORNOST

Podporo in pomoč nudimo tudi otrokom s posebnimi potrebami (med temi zlasti otrokom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja). Odločilno je, da jim znamo pozorno prisluhniti in se vživeti v njihov položaj; da jih natančno opazujemo in z občutkom odkrivamo težave; da jim nudimo pomoč in obenem iščemo njihove talente ter jih razvijamo. Z iznajdljivostjo, trudom in dobrim namenom je moč premagati tudi velike ovire.
Posebne potrebe pa imajo tudi nadarjeni učenci. Le-te odkrivamo in vodimo (tudi) z namenom vzpodbuditi njih in njihove starše, da do svojih zmožnosti zavzamejo aktivno in odgovorno vlogo.

Izredno skrb namenjamo nastajajočemu sloju tako ali drugače ogroženih.


IZOBRAŽUJEMO

Stiki strokovnih delavcev Svetovalnega centra s starši, učitelji in svetovalnimi delavci iz osnovnih in srednjih šol so priložnost za poglabljanje medsebojnega sodelovanja. V okviru Centra organiziramo in vodimo različne izobraževalne programe za starše, učitelje in svetovalne delavce šol (predavanja za starše in učitelje, seminarje za učitelje in šolske svetovalne delavce, pedagoške delavnice, šole za starše...). V okviru le-teh ozaveščamo starše, učitelje in šolske svetovalne delavce o aktualnih, ključnih in najpogostejših vprašanjih odraščanja, vzgoje, šolanja, socializacije in prevzemanja družbenih vlog. Vsebine naših izobraževalnih programov bogatijo znanje udeležencev in jim omogočajo lastno samouresničevanje ter osebno rast.

Naša osnovna skrb ostaja optimalni razvoj posameznika in družbe.


NENEHNO NADGRAJUJEMO SVOJE STROKOVNO ZNANJE

Do večje uspešnosti pri delu nam pomaga tudi naša raziskovalna dejavnost, sprotno in stalno nadaljnje izobraževanje in usposabljanje ter spremljanje domače in tuje strokovne literature s področja poklicev, znanosti in problematike, s katero se srečujemo.

Biti želimo učeče se središče in model dobre prakse tudi za druge ustanove.


VREDNOTE, KI JIH ZASLEDUJEMO

• Odprta vrata za vse;
• Strpnost, pluralnost, sprejemanje drugačnosti;
• Vrhunsko usposobljenost;
• Spoštovanje strokovnih in moralnih standardov;
• Opolnomočenje je cilj - delitev odgovornosti, aktivna vloga-ustvarjalnost uporabnika.


NAŠE ODLIKE

• Odzivnost - človeka v stiski sprejmemo takoj, oz. v najkrajšem možnem času.
• Empatija - poskušamo razumeti, dojeti zgodbo vsakega posameznika.
• Naročamo ob uri, poslušamo, si vzamemo čas.
• Sodelovanje, timsko delo - interdisciplinarna obravnava.
• Kultura dialoga, spoštovanje, »zdravilni« odnos.


POGLED NAPREJ
Urediti si želimo status in stabilno financiranje, ter v sistemu vzgoje in izobraževanja zagotoviti možnost napredovanja v strokovne nazive, kar bo omogočilo plasiranje vseh naših razpoložljivih človeških in materialnih resursov v strokovno delo.

Utrditi se želimo kot regijski center za diagnosticiranje, svetovanje in psihoterapijo za otroke in mladostnike s težavami v psihosocialnem razvoju.

Postati želimo učna baza študentom fakultet, ki jim že sedaj omogočamo opravljanje študijske prakse in praktičnega spoznavanja delovnega procesa..

Vzpostaviti želimo kvalitetnejše povezave z vsebinsko podobnimi ustanovami znotraj Evropske unije in se vključiti tudi v mednarodne raziskovalne projekte.

Približati se potrebam in pričakovanjem otrok, mladostnikov, staršev in poklicnih vzgojiteljev, se nanje odzivati in pomagati pri njihovem uresničevanju bo naše temeljno vodilo in strokovni izziv tudi v bodoče.

 

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE MARIBOR

STATUT SVETOVALNEGA CENTRA ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE MARIBOR

SKLEP O SOGLASJU K STATUTU SVETOVALNEGA CENTRA ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE MARIBOR

 

 

Naročanje

Obveščamo vas, da je odslej možno naročanje na novi mobilni telefonski številki 040 / 83 21 05 kot tudi na dosedanji stacionarni številki 02 234 97 00 od ponedeljka do četrtka med 8. in 12. uro.

E - gradiva

 

 

 

 

moja starsa naslovnica

Ekran Naslovnica

Anksioznost naslovnica 

Dispraksija naslovnica 

NSUT naslovnica 

Disgrafija naslovnica 

ODS

 Moj otrok noče v šolo

branje NASLOVNICA      supervizija NASLOVNICA         jeza NASLOVNICA

brošura pot starsevstva naslovnica

vzgoja naslovnica

brošura digitalni svet naslovnica

scomsm mat e naslovna

 

 

 

 


Copyright © 2010 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor. Postavitev strani: Sončna pot d.o.o., Maribor.